Hoppa till innehåll

Här är nya lagarna som du bör hålla koll på

Företagarfrågor, Visa alla

02 januari 2019

Gott nytt år! Ett nytt år innebär inte bara en nystart utan även vissa förändringar. Vid årsskiftet trädde nämligen ett 70-tal nya lagar i kraft. Vi har listat de lagar och förordningar som du som företagare i installationsbranschen bör hålla koll på.

Logga in för att se all information på sidan, relaterat innehåll samt länkar.
________

Nytt ansvar för arbetstagares lön i entreprenadkedjor

En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.

I och med den nya lagen innebär det att ansvaret i första hand ska gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. I andra hand ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara. En arbetsgivare, en uppdragsgivare och en huvudentreprenör ska vara skyldig att lämna viss information till en arbetstagare.

Det ska vara möjligt att reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal i stället för det lagstadgade entreprenörsansvaret. Entreprenörsansvaret ska också tillämpas vid utstationering.

Installatörsföretagen har varit kritiska till införandet och arbetat för att stoppa förslaget. Vi fick inte gehör fullt ut, men tack vare vårt påverkansarbete sköts införandet fram till årsskiftet för att ge företagen tid att förbereda sig.

– Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger Ola Månsson vd för Installatörsföretagen.

Här kan du läsa fler av de artiklar som vi skrivit på ämnet samt se det påverkansarbete som Installatörsföretagen har bedrivit.

Karensavdrag ersätter karensdag

Ett karensavdrag har införts i sjukförsäkringen och har ersatt karensdagen. Karensavdraget ska göras från och med den första dagen med sjuklön eller sjukpenning för den som inte omfattas av bestämmelserna om högriskskydd.

För sjuklön gäller att ett avdrag ska göras som uppgår till 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För sjukpenning ska karensavdraget utgöra en hel kalenderdagsberäknad sjukpenningdag eller, i de fall sjukpenningen ska arbetstidsberäknas, 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av regeländringarna i egenskap av egenföretagare. Särskilda tillämpningar finns dock inom kollektivavtalen. Vi har även tagit fram ett cirkulär/arbetsmarknadsinformation om detta.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Genom ändringarna ska bland annat uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå lämnas till Skatteverket månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift. Syftet med lagändringarna är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Nya skatteregler till företagssektorn

En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i kombination med en sänkning av bolagsskatten i två steg, till 21,4 procent år 2019 och 20,6 procent år 2021. Expansionsfondsskatten sänks till 20,6 procent från år 2021. Vidare införs avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer, så kallade hybridregler. Dessutom ges de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna för vissa interna lån ett snävare tillämpningsområde.

Vidare införs en räntedefinition och regler om räntedelen i leasingavgiften vid finansiella leasingavtal tillsammans med ett primäravdrag. Avdraget innebär att ytterligare 12 procent av utgifterna för att uppföra ett hyreshus får dras av inom en sexårsperiod från det att hyreshuset färdigställs. Vissa förändringar görs också av reglerna för periodiseringsfond och säkerhetsreserv.

Ny lag om företagsnamn

Den nya lagen om företagsnamn ersätter den nuvarande firmalagen, som är mer än 40 år gammal. I sak motsvarar den nya lagen till stora delar den nuvarande, men är mer överskådlig och lättare att tillämpa.

Moderniseringen av lagstiftningen förväntas leda till kostnadsbesparingar för många av de företag som i stället för varumärken använder sitt företagsnamn som kännetecken. Besparingarna förväntas ske både för verksamheten och för de varor och tjänster som företaget erbjuder.

Ändrade regler för verksamheter som hanterar avfall

Ändringarna innebär att tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter måste föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått. Den som hanterar avfall i en yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon annan, måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet.

Tillämpningen av miljöbalkens krav på att använda ”bästa möjliga teknik” får i och med ändringarna inte innebära en sämre teknik än det som motsvarar EU-rättens krav på ”bästa tillgängliga teknik”. Ytterligare en ändring är att en länsstyrelse inte behöver analysera länets avfallsbehandlingskapacitet när den sammanställer de kommunala avfallsplanerna.