Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

65 träffar

 1. Entreprenadindex för oktober 2019

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 2. Avsteg rubbar balansen i den framförhandlade riskfördelningen

  Nyhet

  Om avsteg görs från standardavtalen AB 04 och ABT 06 när entreprenadavtal används, rubbas balansen i den framförhandlade riskfördelningen. Normalt till entreprenörens nackdel. Men det kan vara svårt att se dessa ändringar, därför har vi tagit fram information om hur du hittar eventuella avsteg, dess innebörd och risker med dessa samt hur du hanterar dem i anbudsskedet.

 3. Hur går vi vidare för att få betalt?

  Fråga Fråga: Vi har gjort ett jobb hos en kund som vi har fakturerat kunden för. Fakturan har inte betalats trots att vi har skickat en betalningspåminnelse och vi har inte heller hört något från kunden. Vi anser att vi har rätt till betalning enligt den faktura vi har ställt ut. Hur kan vi gå vidare för att få betalt för det arbete vi har utfört?
 4. Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

  Fråga Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09. Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text: ”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.” Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.
 5. Entreprenadindex för september 2019

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 6. I vilken mån kan beställaren hålla inne betalning, om man kommit överens om betalningsplan?

  Fråga Fråga: Vi har nyligen börjat utföra arbeten i en renoveringsentreprenad. ABT 06 har avtalats mellan oss och vår beställare, och vi har kommit överens om en betalningsplan för vår kontraktssumma. För lite mer än en månad sedan skickade vi vår första faktura. Det fakturerade beloppet avser endast kontraktsarbeten och stämmer helt överens med betalningsplanen. På fakturans förfallodag inkom en betalning från vår beställare. De hade dock inte betalat hela det fakturerade beloppet. När vi kontaktade beställarens ombud uppgav han att anledningen till detta är att de kommer att innehålla 10 % av varje faktura som säkerhet för avhjälpande av eventuella fel i vår entreprenad. Har de verkligen rätt att göra på detta sätt?
 7. Entreprenadindex för augusti 2019

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 8. Vad innebär ett budgetpris?

  Fråga Fråga: Ni har tidigare tagit upp en fråga om vad som gäller när en entreprenör har lämnat en ungefärlig prisuppgift till en privatperson. Juristen svarade då att en ungefärlig prisuppgift inte får överskridas med mer än 15 % enligt konsumenttjänstlagen. Jag jobbar väldigt sällan åt privatpersoner, utan har i stort sett bara företagskunder. Normalt gäller AB 04 eller ABT 06 för de entreprenader jag utför. Finns det någon motsvarande regel om ungefärlig prisuppgift i AB 04 och ABT 06?
 9. Beräkningsmall KF 19 El xlsx

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 19. Det huvudsakliga syftet med KF 19 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 10. Beräkningsmall KF 19 VVS xlsx

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 19. Det huvudsakliga syftet med KF 19 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

Du är på sidan 1 av 7 Nästa sida