Hoppa till innehåll

Yrkesroller

 • VVS-montör

  Likt branschens ”furste” är du en del av installationsrörelsens spjutspets och leder byggprocessen genom att gå i fronten och bygga rörsystem för värme, kyla, vatten, sanitet och processmedier.

  Bestyckade med traditionella handverktyg och med pressmaskiner, kolsyrelyftar, taljor, block, telferkranar, skyliftar, svetsar och andra tekniska hjälpmedel konstruerar du enkla och avancerade rörsystem. Du får stor respekt inom branschen av hävd och på grund av de höga kvalitetskrav som dina arbetsuppgifter och normtidsverket ställer. Du har också stor frihet att planera dina egna arbeten och rotera arbetsuppgifter inom arbetsgruppen.

  Som servicemontör rycker du dels ut för snabba insatser, exempelvis vid vattenläckage eller utslagna värmesystem för felsökningar och åtgärder, och dels kan du tilldelas uppgifter att hantera enklare uppdrag och mindre entreprenader.

 • Sprinklermontör

  Som ”livräddare” är du en specialist med god kunskap om brandrisker och brandskyddsbeständighet och bygger brandbekämpande sprinklersystem.

  Du är medlem i en flexibel yrkeskår med varierande arbetsplatser, som kräver snabbhet, ett tekniskt handlag och en förmåga att samverka med andra yrkesgrupper. Du installerar allt från stora dieseldrivna sprinklerpumpar till tryckvakter och tunnväggiga stålrör till rillkopplingar och sprinklerhuvuden, med hjälp av traditionella handverktyg och med rill- och gängmaskiner, skyliftar och andra tekniska hjälpmedel.

  Som servicemontör rycker du dels ut för snabba insatser exempelvis vid utlösta eller larmande sprinklersystem för felsökningar och åtgärder, och dels kan du tilldelas uppgifter att hantera lättare uppdrag och mindre entreprenader.

 • Kyl- och värmepumpsmontör

  Som ”klimatvårdare” installerar du kylsystem och värmepumpar, ofta i samarbete med både rörmokare och elektriker.

  Du bygger kylsystem och installerar kylaggregat, och värmepumpar med bland annat styr-, regler- och datateknisk utrustning, luftkonditioneringsanläggningar samt frys- och kylanläggningar inom handel och i ishallar. Du arbetar med allt från kylmedelkylare till deplacerande datakylare till värmepumpar, från tunna kylkopparrör till plaströr, som monteras med traditionella handverktyg och svetsar för hårdlödning av kylrör för köldmedier.

  Ett mycket varierat och tekniskt kvalificerat yrke som kräver certifiering.

 • Isolerare

  Stolthet över ett gott handlag med teknisk precision kännetecknar isolerare vars arbete sparar energi genom isolering av ventilationskanaler och vatten-, värme- och kylrör.

  Att miljön är viktig och att det är bra att spara energi är de flesta överens om. Som isolerare är du en av dem som inte bara pratar. Isolering av rör, cisterner och värmeväxlare gör det möjligt att spara energi och transportera vätskor utan att förlora värme eller kyla.

  Som isolerare är du medlem i en yrkeskår vars arbetsuppgifter återfinns i alla husbyggen; kontor, bostäder, industrier och annat och du arbetar med allt från stenullsisolering till miljöklassificerat cellgummi.

  Ute i arbetslivet återfinns separata inriktningar mot rör-, industrirör- och ventilationsisolerare.

 • Automationselektriker

  Som ”problemlösare” jobbar du med att underhålla, kontrollera och reparera utrustning inom industrin, i offentliga byggnader eller i hemmet.

  Du kommer också att utföra installationsarbeten av maskiner och automatiska anläggningar, lika mycket som du monterar till exempel apparatskåp och byter kablar och strömbrytare. Du arbetar med både hög- och lågspänning och kan också installera datanät.

  Som serviceelektriker hjälper du både privatpersoner och företag med installation, felsökning och reparation av elektriska anläggningar.

 • Teletekniker

  Som ”kommunikatör” jobbar du med medieöverföring, som att installera data- och telenät i kontor, industrier och hemmet.

  Ditt jobb kan handla om fiber, IT, kabel-TV eller datakommunikation – variationen är stor. Oftast gör du tekniska beskrivningar av dina installationer, så att andra förstår hur jobbet är gjort och hur installationen ska användas för bästa möjliga kvalitet och minsta möjliga klimatpåverkan. En del av arbetet går ut på att serva och reparera installationer som gjorts tidigare.

 • Projektör

  Projekteringar ska inte enbart vara energimässigt hållbara och klimatsmarta, utan även kunna förstås av de som kommer att utföra den praktiska installationen.

  Efter att ha fått direktiv om att inleda arbetet med att beräkna och rita upp ett system för exempelvis inomhusklimat följer ett idogt, komplicerat och ansvarsfullt arbete – och ju mer erfarenhet desto större entreprenader och mer avancerad teknik hanteras.

  Avstämning. Underlagsuppgiftsinsamling. Systemscheman, beräkningar, driftkort, beskrivningar och CAD-ritningar. Egenkontroll. Projekteringsmöte. Samordning med andra discipliner. Formulera frågor och följa upp eventuella ändrings- och tilläggsarbeten med konsekvensanalys och verifiering av tidsåtgång. Lämnande av uppgifter till andra discipliner. Kontroll av montageanvisningar. Håltagningsritningar för håltagning i tung konstruktion. Dagboksrapportering och tidplaneringsuppföljning. Förklaringar, förtydliganden och erfarenhetsåterföring under produktionsskedet.

  Som projektör, eller konstruktör, projekterar du åt installationsbranschen antingen direkt eller indirekt genom byggherrar och fastighetsägare. Struktur och noggrannhet är en förutsättning för nöjda kunder och god lönsamhet.

 • Kalkylator

  Installationsrörelsens målriktare med den väsentliga uppgiften att skjuta in affärsförhandlingarna för att vinna rätt entreprenader med anbudsansträngningarna.

  Som kalkylator upprättar du installationskostnadskalkyler som ligger till grund för en stor del av verksamheten i ett installationsföretag.

  Kalkyleringens grund består av att mäta (mängda) materialåtgång från ritningar samt att sätta pris och montagetid på dessa mängder, vanligtvis med hjälp av ett datorprogram. Många förutspår att mängdningsarbetet kommer att ersättas med import av mängder från installationsingenjörernas CAD-system inom en snar framtid.

  Nybyggnation. Ombyggnad. Ändrings- och tilläggsarbeten. Licens- och certifikatstillägg. Höghöjdstillägg. Materialdelstillägg. Förberedelse- och avslutsarbeten. Objektsanalyser. Det är många parametrar som måste beaktas i en installationskostnadskalkyl.

  Totalentreprenader ställer extra krav på den erfarne kalkylerarens kunskaper eftersom denne då även får agera projektör. Arbetet är ett typiskt kontorsarbete för den noggranne med datorn som bästa hjälpmedel. Kalkyleraren bör även vara väl förtrogen med den del av entreprenadjuridiken som berör kalkyl och ha stor branschkännedom om produkter och leverantörer.

  Bra kalkyler är en förutsättning för nöjda kunder och god lönsamhet.

 • Industrirörmontör

  Som ”tungviktare” representerar du installationsrörelsens tunga artilleri, och arbetar ofta med industriella processledningar.

  Du arbetar ofta på större industrier med så kallade processledningar, det vill säga rörsystem som transporterar vätskor och gaser vilka ingår i den tillverkning som sker på industrin. Det som finns i rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämnen och olika typer av gaser och syror, vilket ställer höga krav på svetsarkompetens och precisionsmontage.

  Materialet beställs från grossister och andra specialleverantörer vilka tillhandahåller allt från värmeväxlare till cisterner och tankar och grova stålrör till avluftningar och avtappningar.

 • Ventilationsmontör

  Inomhusklimatet är mycket viktigt för människors hälsa, som ”friskluftsleverantör” bygger du luftbehandlingssystem för att ersätta fukt och föroreningar med frisk luft i våra hus.

  Du installerar allt från luftbehandlingsaggregat till batterier och stora kanaler till spjäll och don.De flesta luftbehandlingsaggregat kommer färdigbyggda idag, medan montaget av själva kanalsystemen kräver god planering. Du har ett stort ansvar att planera och hantera leveranser och upplag då kanalerna är skrymmande och aggregaten tunga.

  Som servicemontör rycker du dels ut för snabba insatser exempelvis vid havererade ventilationssystem för felsökningar och åtgärder, och dels kan de tilldelas uppgifter att hantera lättare uppdrag och mindre entreprenader.

 • Rörsvetsare

  Som ”svetsarspecialist” arbetar du ofta med att svetsa primärledningar från fjärrvärmeverk och dylikt, eller komplicerad orbital- och robotsvetsning med specialsvetskompetenser.

  Som rörsvetsare har du vanligen en speciell licens som intygar deras svetskompetens enligt SS-EN 287-1 eller SS-EN 1418. Det finns även olika specialsvetskompetenser.

  Med en internationell licens som gäller i över 30 länder finns stora möjligheter till välbetalda traktamentesjobb utomlands, från de nordiska grannländerna till exotiska länder med svetsning av stora pipelines som transporterar olja från oljekällor till raffinaderier i olika landsändar och världsdelar, eller på oljeplattformar ute på världshaven.

 • Installationselektriker

  Som ”mångsysslare” installerar du elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier.

  Du kan också hända att du kommer i kontakt med modern och energieffektiv teknik, som styrsystem och fastighetsautomation. Om du jobbar på byggen drar du ledningar och ibland kan jobbet bli fysiskt krävande. Du får använda både händer och huvud och det är ett socialt jobb. Du arbetar ofta tillsammans med andra i olika arbetslag. Säkerheten är viktig, så du måste vara noggrann och tycka att kvalitet är viktigt.

  Som serviceelektriker hjälper du både privatpersoner och företag med installation, felsökning och reparation av elektriska anläggningar.

 • Larm- och säkerhetstekniker

  Som ”beskyddare” monterar du brandlarm, inbrottslarm, övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning.

  Du tar även hand om service på larmsystemen. Dessa tekniska säkerhetsinstallationer blir alltmer avancerade och kopplas ofta ihop med olika typer av datakommunikation för att öka bekvämligheten hos användaren och värna om miljön.

  I jobbet ingår ofta att utbilda dem som ska använda larmsystemen. Därför är det viktigt att du kan de lagar och föreskrifter som finns när man jobbar med larm.

 • Lagbas

  Installationsrörelsens och arbetslagens ryggrad ute på fältet, som håller kursen för de framryckande yrkesarbetarna, med stadiga händer och hög röst vid behov.

  Du arbetar med mycket varierande uppgifter: Daglig arbetsberedning. Handledning av praktikanter och lärlingar. Beställer material, verktyg och andra tekniska hjälpmedel för produktionen. Utsättning för håltagning i tung konstruktion. Planering och måttsättning för prefabricerat material. Leveransmottagningskontroll. Produktionsmöten. Samordning med andra yrkesgrupper. Skyddsronder. Problemlösning vid felaktiga handlingar och havererade tidplaner. Leder och kontrollerar underentreprenörer. Provningar och egenkontroll. Injustering eller kalibrering. Formulerar frågor och följer upp eventuella ändrings- och tilläggsarbeten med verifiering av tids- och materialåtgång. Dagboksrapportering och produktionsuppföljning. Besiktningsdeltagande.

  Lagbas kallas ibland också för ledande montör, förstemontör, platsansvarig montör, platsbas, arbetsledare eller produktionsledare.

 • Installationssamordnare

  Som installationssamordnare verkar du som teknisk och produktionsmässig samordnare mellan de olika installationsområdena och övriga aktörer i byggentreprenader.

  Du deltar aktivt i installationsupphandlingar, tidplanering och projekteringsprocessen vilket kräver ett sinne för detaljer. Det är viktigt att ha ett gott öga för att upptäcka felaktiga plushöjder, platsbrist och kollisioner, och att kunna bedöma tekniska lösningar och granska handlingar ur en övergripande teknisk-, kvalitets- och energisynvinkel.

  Under produktionsskedet bistår installationssamordnaren med lösningar för olika projekteringsbrister som inte upptäckts under granskningen, eller för undermåliga eller icke ändamålsenliga projekteringsunderlag eller ramhandlingar och följer upp sena besked och ändrings- och tilläggsarbeten.

  Planeringen utgår i regel från kontrakt och de olika disciplinernas tidplaner som sammanfogas till en övergripande samordnad tidplan som syftar till att byggnads- och installationsprocessen drivs effektivt så att sluttiden hålls utan att arbetet behöver forceras och avslutningsskedet med provningar och besiktning av systemen kan utföras på ett systematiskt vis.

  Rollen ställer stora krav på kunskap inom samtliga installationsområden.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.