Hoppa till innehåll

Kartläggning

Certifiering, Visa alla

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) består av dels kartläggning av projektledarens kunskaper, dels certifiering av kunskaperna. Projektledaren kan välja att först kartlägga kunskaperna för att identifiera styrkor och eventuella kunskapsluckor, eller gå direkt på certifieringen för att få ett kvitto på sina kunskaper.

Vid kartläggning testas projektledarens generella projektledarkunskaper inom åtta olika områden samt inom ledarskap. Dessutom ska projektledaren välja ett eller flera teknikområden att bli kartlagd inom, såsom elinstallation, teknisk isolering eller VS. Dessa kunskaper prövas genom test som blir tillgängliga när man köpt kartläggningspaketet. Till varje teknikområde hör även kollektivavtalsfrågor. Se tabell nedan för ämnesområden.

Generell projektledarkunskap

Ledarskap

Teknisk spets

1.1 Projektstruktur 2.1 Ledarskap 3.1 Industrirör
1.2 Planering 3.2 Teknisk isolering
1.3 Projektekonomi 3.3 VS och Säker Vatten
1.4 Inköp 3.4 Ventilationsinstallationer
1.5 Entreprenadjuridik 3.5 Kyl- och värmepumpsinstallationer
1.6 Arbetsmiljö 3.6 Sprinkler
1.7 Arbetsrätt 3.7 Elinstallationer
1.8 Affärsmannaskap 3.8 Tele- och säkerhetssystem
3.9 Elkraftssystem (kommer under 2019)

Kartläggningen syftar till att hitta styrkor och förbättringsområden hos projektledaren. Resultatet kan sedan projektledaren tillsammans med sin chef analysera för att se inom vilka områden utbildning kan behövas.

Vid redovisning av kartläggningsresultatet får projektledaren ett "stjärndiagram", presenterat i två varianter – ett för generell projektledarkompetens och ett för tekniska kompetenser – detta för att projektledaren ska kunna fylla på de tekniska kompetenserna allt eftersom – det blir så att säga en egen ”stjärna” som är utbyggbar.

> Se exempel på hur stjärnan kan se ut (pdf)

Kravlistor

Till varje område ovan hör en kravlista. Vid framtagande av dessa kravlistor har särskilt stort fokus lagts på moment som är av avgörande betydelse för en projektledares framgång i sin yrkesroll. Till varje teknikområde hör kollektivavtal på vilka kandidaten också kommer att prövas.

 • Här hittar du kravlistor för de olika ämnesområdena

  Generell projektledarkunskap

  • Kravlista Affärsmannaskap
   Avsnittet hanterar hela försäljningsprocessen, före, under och efter projektet samt hållbarhet, etik och affärskommunikation.
  • Kravlista Arbetsmiljö
   Avsnittet hanterar bland annat arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och för installationsbranschen relevanta föreskrifter.
  • Kravlista Arbetsrätt
   Avsnittet hanterar bland annat arbetsrättsliga lagar som MBL, LAS och Förtroendemannalagen.
  • Kravlista Entreprenadjuridik
   Avsnittet hanterar bland annat upphandlingsformer, entreprenadformer, grundläggande regler i AB/ABT och konsumentskyddsregler.
  • Kravlista Inköp
   Avsnittet hanterar bland annat inköpsplanering, upphandling och kontrakt samt material och varuflöde.
  • Kravlista Planering
   Avsnittet hanterar bland annat projektets omfattning och krav, kvalitets- miljö och arbetsmiljöledning, möten och uppföljning/styrning.
  • Kravlista Projektekonomi
   Avsnittet hanterar bland annat budgetering, kalkylering, uppföljning, prissättning, fakturering och ÄTA-reglering.
  • Kravlista Projektstruktur
   Avsnittet hanterar bland annat projektfaser, byggprojektprocess, projektmodeller och verktyg för projektadministration.

  Ledarskap

  • Kravspecifikation Ledarskap
   Avsnittet hanterar bland annat reflektion och självledarskap, personlig integritet, kommunikation samt konflikt och kris.

  Teknisk spets

  • Kravlista Elinstallationer
   Avsnittet hanterar bland annat behörighetskrav, regelverk, kontroller ur kvalitets- miljö- och arbetsmiljöhänsyn och systemkunskap.
  • Kravlista Industrirör
   Avsnittet hanterar bland annat materialkännedom, ritningslära, dimensionering och krav på dokumentation.
  • Kravlista Kyl- och värmepumpinstallationer
   Avsnittet hanterar bland annat bygglagstiftning, miljölagstiftning, säkerhetsföreskrifter, konstruktion, köldmedier samt kylteknisk isolering.
  • Kravlista Sprinkler
   Avsnittet hanterar bland annat materialkännedom, ritningslära, regelverk, verktyg och maskiner samt el och larmfunktioner.
  • Kravlista Teknisk isolering
   Avsnittet hanterar bland annat regelverk, materialkännedom, ritningslära, brandisolering och krav på dokumentation.
  • Kravlista Tele- och säkerhetssystem
   Avsnittet hanterar bland annat regelverk, materialkännedom, ritningslära, teleregistrering/teledokumentation samt kontroll och provning.
  • Kravlista Ventilationsinstallationer
   Avsnittet hanterar bland annat val av ventilationssystem, energieffektivitet, produktval, ritningar, isolering och egenkontroll.
  • Kravlista VS-installationer (Komplement till kravlista VS-installationer branschregler Säker Vatten)
   Avsnittet hanterar bland annat regelverk, ritningslära, materialkännedom, brandkrav, tryckslag, täthetskontroll samt avluftning och avtappning för tappvatten-, avlopp- samt värmesystem.
  • Kravlista VS-installationer, branschregler Säker Vatten (Komplement till kravlista VS-installationer)
   Avsnittet hanterar bland annat orsaker till vattenskador, utförande till skydd mot vatten- och personskador samt tryck och täthetskontroll.

  Kollektivavtal

Nivåer

Kunskapskraven i kravlistorna definieras i två nivåer: tillämpning och kännedom. Expertgrupper har utarbetat kravlistorna, samt beslutat på vilken nivå kompetenskravet ska ställas för respektive kompetens. Nivåerna definieras enligt följande:

 • Tillämpning och kännedom

  Tillämpning

  Kännedom om

  Den sökande ska

  - kunna besvara frågor om innehållet i författningar, bestämmelser och dokument som ingår i avsnittet i kravspecifikationen

  - kunna ge exempel på tillämpningar av författningar, bestämmelser eller dokument som ingår i avsnittet i kravspecifikationen

  - kunna tillämpa författningar, bestämmelser eller dokument som ingår i avsnittet i kravspecifikationen

  - med utgångspunkt från givna uppgifter bestämma t ex storlek, dimensionering eller liknande med hjälp av handböcker eller andra dokument i avsnittet i kravspecifikationen

  - kunna kontrollera riktigheten av beräkningar, dimensioneringsuppgifter och liknande.

  Den sökande ska

  - kunna översiktligt beskriva innehållet i och/eller ändamålet med tillämpliga författningar, bestämmelser och dokument som ingår i avsnittet

  - kunna översiktligt beskriva principerna för beräkning, dimensionering eller teknisk utformning samt ange ”tumregler”

  - kunna rimlighetsbedöma beräkningar, dimensioneringsuppgifter och liknande.

Bra att veta

 • Bra att veta inför kartläggning

  Kartläggning

  • Projektledaren gör kartläggningen på tid och plats som passar
  • Kartläggningen är tillgänglig i 30 dagar från det att det första provet öppnats
  • Varje prov genomförs på en begränsad tid, till exempel 60 minuter, och det är inte möjligt att pausa när provet väl har startats
  • Uppskattad total tidsåtgång för kartläggningens alla delar är 10-15 timmar
  • Kartläggning ingår två gånger i avgiften. Först sker kartläggning för att se hur projektledaren ligger till inom de olika områdena. Därefter kan projektledaren komplettera med utbildning där det behövs, för att sedan kartlägga sig på nytt inom det område som kompletteringsutbildning skett inom.
  • Alla typer av hjälpmedel är tillåtna
  • Rekommenderade hjälpmedel – papper, penna, miniräknare, handböcker, dator
  • Inom området ledarskap genomför projektledaren en självskattningen inom olika områden samt besvarar 20 kartläggningsfrågor
  • Resultatet på alla delar (utom självskattningen) får projektledaren ta del av när alla delar är klara, alternativt efter 30 dagar, och förutsatt att INCERT mottagit betalning för tjänsten

  Självskattning

  • Självskattningen i ledarskapsdelen är öppen i 14 av de 30 dagarna. Att tiden är väl tilltagen beror på att det handlar om reflektion, hur gör jag, och tiden börjar räknas när självskattning öppnats
  • Självskattningen sparas i en databas inför certifiering och självskattningen får inte vara äldre än tolv månader när certifieringen genomförs
  • Väljer projektledaren att certifiera sina kunskaper kommer självskattning tillsammans med svaren på de teoretiska frågorna att ligga till grund för assessorn vid intervjutillfället
  • I kravlistan för ledarskap är de områden som projektledaren kommer att prövas på väl beskrivna och projektledaren uppmanas att se över kravlistan innan kartläggning startar
  • För att ge assessorn de bästa förutsättningarna att bedöma projektledarens ledarskapskompetens bör svaren i självskattningen vara utförliga och beskrivande och gärna med exempel

Priser kartläggning

 • Privatperson: 4500 kr inkl moms - betalas via Swish (startar under 2018)
 • Medlemsföretag (inom Svenskt Näringsliv): 1890 kr exkl moms - betalas via faktura
 • Ej medlemsföretag: 3600 kr exkl moms - betalas via faktura
 • Priset är samma vare sig du väljer att kartlägga dig inom ett eller flera områden inom teknisk spets, inklusive ett eventuellt omprov för varje del.

Priserna gäller under 2018.

Anmälan

> Anmälan till kartläggning

> Läs mer om certifiering

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.