Hoppa till innehåll

Certifiering

Certifiering, Visa alla

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) består av dels kartläggning av projektledarens kunskaper, dels certifiering av kunskaperna. Projektledaren kan välja att direkt gå på certifieringen för att få ett kvitto på sina kunskaper, utan att kartlägga sina kompetenser innan.

Vid certifiering testas projektledarens generella projektledarkunskaper inom åtta olika områden samt inom ledarskap. Dessutom ska projektledaren välja ett teknikområden att testas inom, såsom elinstallation, teknisk isolering eller VS. Till varje teknikområde hör även kollektivavtalsfrågor. Se tabell nedan för ämnesområden.

Önskar projektledaren att testas inom fler teknikområden görs det vid annat examinationstillfälle.

Generell projektledarkunskap

Ledarskap

Teknisk spets

1.1 Projektstruktur 2.1 Ledarskap 3.1 Industrirör
1.2 Planering 3.2 Teknisk isolering
1.3 Projektekonomi 3.3 VS och Säker Vatten
1.4 Inköp 3.4 Ventilationsinstallationer
1.5 Entreprenadjuridik 3.5 Kyl- och värmepumpsinstallationer
1.6 Arbetsmiljö 3.6 Sprinkler
1.7 Arbetsrätt 3.7 Elinstallationer
1.8 Affärsmannaskap 3.8 Tele- och säkerhetssystem
3.9 Elkraftssystem (kommer under 2019)

Certifieringsfrågorna är baserade på samma kravlistor som ligger till grund för frågorna vid kartläggningen, och besvaras under examinationsdagen.

Vid redovisning av certifieringsresultatet får projektledaren ett "stjärndiagram", presenterat i två varianter – ett för generell projektledarkompetens och ett för tekniska kompetenser – detta för att projektledaren ska kunna fylla på de tekniska kompetenserna allt eftersom – det blir så att säga en egen ”stjärna” som är utbyggbar.

> Se exempel på hur stjärnan kan se ut (pdf)

Kravlistor

Till varje område ovan hör en kravlista. Vid framtagande av dessa kravlistor har särskilt stort fokus lagts på moment som är av avgörande betydelse för en projektledares framgång i sin yrkesroll. Till varje teknikområde hör kollektivavtal på vilka kandidaten också kommer att prövas.

 • Här hittar du kravlistor för de olika ämnesområdena

  Generell projektledarkunskap

  • Kravlista Affärsmannaskap
   Avsnittet hanterar hela försäljningsprocessen, före, under och efter projektet samt hållbarhet, etik och affärskommunikation.
  • Kravlista Arbetsmiljö
   Avsnittet hanterar bland annat arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och för installationsbranschen relevanta föreskrifter.
  • Kravlista Arbetsrätt
   Avsnittet hanterar bland annat arbetsrättsliga lagar som MBL, LAS och Förtroendemannalagen.
  • Kravlista Entreprenadjuridik
   Avsnittet hanterar bland annat upphandlingsformer, entreprenadformer, grundläggande regler i AB/ABT och konsumentskyddsregler.
  • Kravlista Inköp
   Avsnittet hanterar bland annat inköpsplanering, upphandling och kontrakt samt material och varuflöde.
  • Kravlista Planering
   Avsnittet hanterar bland annat projektets omfattning och krav, kvalitets- miljö och arbetsmiljöledning, möten och uppföljning/styrning.
  • Kravlista Projektekonomi
   Avsnittet hanterar bland annat budgetering, kalkylering, uppföljning, prissättning, fakturering och ÄTA-reglering.
  • Kravlista Projektstruktur
   Avsnittet hanterar bland annat projektfaser, byggprojektprocess, projektmodeller och verktyg för projektadministration.

  Ledarskap

  • Kravspecifikation Ledarskap
   Avsnittet hanterar bland annat reflektion och självledarskap, personlig integritet, kommunikation samt konflikt och kris.

  Teknisk spets

  • Kravlista Elinstallationer
   Avsnittet hanterar bland annat behörighetskrav, regelverk, kontroller ur kvalitets- miljö- och arbetsmiljöhänsyn och systemkunskap.
  • Kravlista Industrirör
   Avsnittet hanterar bland annat materialkännedom, ritningslära, dimensionering och krav på dokumentation.
  • Kravlista Kyl- och värmepumpinstallationer
   Avsnittet hanterar bland annat bygglagstiftning, miljölagstiftning, säkerhetsföreskrifter, konstruktion, köldmedier samt kylteknisk isolering.
  • Kravlista Sprinkler
   Avsnittet hanterar bland annat materialkännedom, ritningslära, regelverk, verktyg och maskiner samt el och larmfunktioner.
  • Kravlista Teknisk isolering
   Avsnittet hanterar bland annat regelverk, materialkännedom, ritningslära, brandisolering och krav på dokumentation.
  • Kravlista Tele- och säkerhetssystem
   Avsnittet hanterar bland annat regelverk, materialkännedom, ritningslära, teleregistrering/teledokumentation samt kontroll och provning.
  • Kravlista Ventilationsinstallationer
   Avsnittet hanterar bland annat val av ventilationssystem, energieffektivitet, produktval, ritningar, isolering och egenkontroll.
  • Kravlista VS-installationer (Komplement till kravlista VS-installationer branschregler Säker Vatten)
   Avsnittet hanterar bland annat regelverk, ritningslära, materialkännedom, brandkrav, tryckslag, täthetskontroll samt avluftning och avtappning för tappvatten-, avlopp- samt värmesystem.
  • Kravlista VS-installationer, branschregler Säker Vatten (Komplement till kravlista VS-installationer)
   Avsnittet hanterar bland annat orsaker till vattenskador, utförande till skydd mot vatten- och personskador samt tryck och täthetskontroll.

  Kollektivavtal

Nivåer

Kunskapskraven i kravlistorna definieras i två nivåer: tillämpning och kännedom. Expertgrupper har utarbetat kravlistorna, samt beslutat på vilken nivå kompetenskravet ska ställas för respektive kompetens. Nivåerna definieras enligt följande:

 • Tillämpning och kännedom

  Tillämpning

  Kännedom om

  Den sökande ska

  - kunna besvara frågor om innehållet i författningar, bestämmelser och dokument som ingår i avsnittet i kravspecifikationen

  - kunna ge exempel på tillämpningar av författningar, bestämmelser eller dokument som ingår i avsnittet i kravspecifikationen

  - kunna tillämpa författningar, bestämmelser eller dokument som ingår i avsnittet i kravspecifikationen

  - med utgångspunkt från givna uppgifter bestämma t ex storlek, dimensionering eller liknande med hjälp av handböcker eller andra dokument i avsnittet i kravspecifikationen

  - kunna kontrollera riktigheten av beräkningar, dimensioneringsuppgifter och liknande.

  Den sökande ska

  - kunna översiktligt beskriva innehållet i och/eller ändamålet med tillämpliga författningar, bestämmelser och dokument som ingår i avsnittet

  - kunna översiktligt beskriva principerna för beräkning, dimensionering eller teknisk utformning samt ange ”tumregler”

  - kunna rimlighetsbedöma beräkningar, dimensioneringsuppgifter och liknande.

Kravspecifikation

Kravspecifikation för personcertifikat

Bra att veta

 • Bra att veta inför certifiering

  Examinationen omfattar en hel dag fördelad på

  • Tre timmar för frågor om generell projektledarkunskap
  • En timme för frågor om ledarskap
  • två till tre timmar teknisk spets och kollektivavtal

  Innan certifiering, ledarskap

  • Självskattning och 20 kartläggningsfrågor inom ledarskap ska vara genomförda på samma sätt som vid kartläggning innan projektledaren genomför certifieringen. Projektledaren får tillgång till självskattningen och kartläggningsfrågorna när denne har anmält sig till certifieringen.
  • De 20 kartläggningsfrågorna besvaras under 40 minuter digitalt via internet, var och när det passar projektledaren.
  • Projektledaren har 14 dagar till förfogande för att genomföra självskattningen. Syftet är att ge denne tid till självreflektion.

  Ledarskap

  • Under examinationsdagen får projektledaren besvara tre certifieringsfrågor under en timme.
  • Resultaten från punkterna ovan - självskattning, 20 kartläggningsfrågor och tre certifieringsfrågor skickas digitalt till assessorn som bokar tid för intervju.
  • Intervjun som sker via Skype eller FaceTime kommer att leda fram till godkänt eller inte godkänt inom området ledarskap. Blir du inte godkänd på en gång kan Installatörsföretagen rekommendera utbildare så att du kan prövas på nytt.
  • Projektledaren får i intervjun reda på resultatet.

  Generell projektledarkompetens

  • Det skriftliga provet för generell projektledarkompetens har en provtid om tre timmar och består av 94 frågor fördelade på de olika områdena enligt nedanstående tabell:

  Område

  Antal frågor

  1 Projektstruktur

  10

  2 Planering

  20

  3 Projektekonomi

  10

  4 Inköp

  10

  5 Entreprenadjuridik

  20

  6 Arbetsmiljö

  7

  7 Arbetsrätt

  7

  8 Affärsmannaskap

  10

  Teknisk spets

  • Det skriftliga provet för teknisk spets har olika provtid och olika antal frågor beroende på teknikområde:

  Område

  Provtid

  Antal frågor

  10 Industrirör

  100 min

  50

  11 Teknisk isolering

  80 min

  40

  12 VS och Säker Vatten

  120 min

  60

  13 Ventilationsinstallationer

  120 min

  60

  14 Kyl- och värmepumpinstallationer

  80 min

  40 

  15 Sprinkler

  100 min

  50

  16 Elinstallationer

  120 min

  60

  17 Tele- och säkerhetssystem

  120 min

  60

  Till varje teknikspets tillkommer kollektivavtalsfrågor, 15 frågor på 45 minuter.

  Formalia

  • Skriftliga prov ska utföras i en av certifieringsorganet godkänd miljö med provvakt. Vid varje provtillfälle ska projektledaren styrka sin identitet. Proven kan av praktiska skäl utföras vid olika tidpunkter och på olika platser.
  • Godkända hjälpmedel vid de skriftliga proven, som till exempel miniräknare, kollektivavtal och för området tillåten litteratur, tillhandlahålls av examinationscentret.
  • De skriftliga proven består av alternativfrågor (kryssfrågor). Varje alternativfråga innehåller fyra svarsalternativ varav ett eller flera är korrekt.
  • För godkänt resultat krävs 70 % rätt inom varje delområde, (1-17 ovan).
  • INCERT meddelar projektledaren om resultatet. Om resultatet inte är godkänt får ny examination göras tidigast tre månader efter den föregående examinationsdagen. Ett godkänt provresultat är giltigt i två år från examinationsdatum. Under den tiden har projektledaren möjlighet att ansöka om att få certifikatet utfärdat.
  • Omcertifiering sker vart femte år. Detta för att säkerställa att projektledaren fortfarande är aktiv som projektledare och att arbetsgivaren har utvecklingsplaner för projektledarens kompetensutveckling. Installatörsföretagen uppmuntrar till vidareutbildning av branschens projektledare.

Priser certifiering

 • Privatperson: 19 625 kr inkl moms – betalas via Swish (startar eventuellt under 2019)
 • Medlemsföretag (inom Svenskt Näringsliv): 9 800 kr exkl moms – betalas via faktura
 • Ej medlemsföretag: 15 700 kr exkl moms – betalas via faktura
 • Elever på YH-utbildning med inriktning projektledning eller motsvarande: 6300 exkl. moms – betalas via faktura. Bidrag till avgiften kan ges till Installatörföretagens partnerskolor.

Priserna gäller under 2018.

Anmälan

> Anmälan till certifiering

> Se certifieringstillfällen i kalendern

Observera att anmälan till certifiering måste ske senast en månad innan certifieringstillfället för att hinna med kartläggningen innan. Läs mer under "Bra att veta" ovan.

> Läs mer om kartläggning

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.