Hoppa till innehåll

Gemensamt uttalande om principer för en entreprenadrättslig hantering av covid-19

Entreprenadjuridik, Visa alla

Coronaviruset har på kort tid vänt upp och ner på mycket av det vi tagit för givet. I den här speciella situationen behöver vi få våra projekt att fungera. Alla parter som deltar i ett projekt är beroende av varandra. För att lyckas behöver vi därför samarbeta på ett öppet och konstruktivt sätt och vi behöver ha samsyn kring hur vi ska göra det.

Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen gör därför här ett gemensamt ställningstagande om grundläggande utgångspunkter för hantering av entreprenadrättsliga frågor med anledning av coronaviruset.

Kommunicera

Vi uppmanar parterna till öppenhet och kommunikation i projekten. Coronaviruset är någonting unikt i modern tid som onekligen kan komma att leda till hinder i många entreprenader. Både beställare och entreprenörer uppmanas att hålla sin avtalspart uppdaterad om hur projektet, framdriften och organisationen påverkas av coronaviruset. Båda parter tjänar på att få information om störningar – ju mer man vet desto lättare att samverka för att lösa eller mildra påverkan på projektet.

AB 04 och ABT 06 innehåller aviseringsregler för hinder, likställda ÄTA-arbeten med mera. Dessa regler handlar om att informera sin avtalspart om omständigheter av betydelse för projektet. Det är viktigt att reglerna följs. Det är likaså viktigt att den beställare som får en avisering ger entreprenören adekvat återkoppling.

Var tydlig

Vid kommunikationen om störningar orsakade av coronaviruset uppmanar vi parterna att tydligt förklara vad som hänt och vilken konkret påverkan det får i det enskilda projektet. Kom ihåg att ett syfte med en hindersanmälan är att avtalsparten ska få kännedom om faktiska förhållanden, allt för att skapa möjligheter att lösa eller mildra påverkan på projektet. Motparten kan ju i regel inte veta hur just er organisation påverkas.

Lyssna och sök lösningar i samförstånd

Vi uppmanar parterna att agera lojalt. I det ligger bland annat att lyssna på sin avtalspart, försöka förstå avtalspartens inställning och att inom ramen för kontraktet jobba tillsammans för att lösa de problem som uppkommer. Parterna är beroende av varandra i projekten och bör därför försöka hitta gemensamma lösningar när det är möjligt.

Minska smittspridning

Vi uppmanar parterna att lägga stor vikt vid åtgärder som syftar till att minska risken för smittspridning. Alla aktörer behöver ta sitt samhällsansvar och följa inte bara tvingande föreskrifter utan även relevanta myndigheters allmänna råd och rekommendationer. Det kan till exempel handla om att se till att anställda stannar hemma vid sjukdom eller för VAB och tvättar händerna. Dessutom bör parterna samråda kring åtgärder som man kan vidta för att undvika eller minska trängsel på byggarbetsplatsen.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.