Hoppa till innehåll

MBL och facklig förtroendeverksamhet

Den primära förhandlingsskyldigheten innebär en skyldighet för arbetsgivaren att på eget initiativ förhandla med sin fackklubb innan arbetsgivaren får fatta vissa viktiga beslut i sin verksamhet.

Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen (MBL) tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. MBL-frågor är allt som rör anställningsvillkoren för enskilda arbetstagare samt frågor om arbetsledning och arbetsförhållanden.

Lagen om facklig förtroendeman

De fackliga förtroendemännens rättigheter och skyldigheter regleras i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Skadestånd

Arbetsgivare som bryter mot lagen riskerar att dömas till skadestånd. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig vid åsidosättande av fackets tolkningsföreträde, även om fackföreningens ståndpunkt i sak senare skulle visa sig vara felaktig.