Hoppa till innehåll

Installationsmarknaden fortsatt stabil

Ekonomi, Visa alla

Den svenska ekonomin överraskade positivt under andra kvartalet i år. Bruttonationalprodukten (BNP) visade då på en ökning på en procent. Flera bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, har därför höjt prognosen för den svenska tillväxten under 2018.

En bidragande orsak till den relativt starka tillväxten var hushållens konsumtion. Även om BNP-tillväxten väntas bromsa in under nästa år, är det troligt att högkonjunkturen består under ytterligare ett år. Att konjunkturen väntas gå in en mognadsfas återspeglas också på marknaden för el- och VS-installationer.

Den samlade volymen av el- och VS-installationer beräknas ha uppgått till 67,7 miljarder kronor under första halvåret av 2018. Om man räknar om sektorernas utveckling och prognoser för omsättningsutveckling visar den att elinstallationer får en nolltillväxt för 2018 och en ytterst liten uppgång 2019. För VS-installationer blir det en tillbakagång med två procent under 2018, för att sedan under 2019 ligga kvar på samma nivå.

För elinstallationer beräknas den samlade volymen uppgå till 44,4 miljarder kronor under första halvåret av 2018. Räknas halvårsutfallet upp till en helårsvolym, ger det indikationer på att helårsutfallet i år kan öka med tre procent. Det är främst inom husbyggnadssegmenten som läget har försämrats och i första hand gäller det nybyggnad av bostäder, industribyggande och investeringar inom kontor och handel. De dominerande sektorerna industriinstallationer respektive tele, data och säkerhet, som tillsammans motsvarar närmare 60 procent av den totala elinstallationsvolymen, fortsätter dock att utvecklas i linje med tidigare förväntningar. Den samlade bedömningen är att årets totala elinstallationsvolym kommer att ligga kvar på 2017 års nivå och att det under 2019 kan ske en marginell ökning.

För VS-installationer beräknas det samlade värdet av VS-installationer ha uppgått till 23,3 miljarder kronor under första halvåret 2018. Det är främst nybyggnad av småhus och flerbostadshus som driver på utvecklingen i negativ riktning. Nedgången inom bostadssektorn kan ses som en negativ rekyl på de gångna årens intensiva byggande. Samtidigt som åtstramningsåtgärder har lagt en våt filt över bostadsprisutvecklingen och därmed dämpat efterfrågan på nyproduktion.

Även installationer relaterade till industrins investeringar i husbyggande väntas minska kraftigt i år, trots att kapacitetsutnyttjandet är högt. I motsatt riktning bedöms installationer inom kontor och handel samt offentlig sektor att utvecklas. Stark sysselsättningstillväxt och växande befolkning driver på utvecklingen och sektorerna väntas växa med tre respektive fyra procent i år. De två dominerande sektorerna byggnadsunderhåll och industrirör väntas utvecklas stabilt de kommande åren, där den senare ökar med två procent i år för att sedan bromsa in till en oförändrad nivå 2019, vilket ligger i linje med VS-företagens bedömning. Sammantaget indikerar totalprognosen för 2019 oförändrade installationsvolymer.

För teknikkonsulterna inom installationsbranschen ger även orderstocken en indikation på en stabil marknad kommande år.

Mer information

Vill du veta mer om konjunkturen på din lokala marknad, se fler grafer, få tillgång till hela rapporten som PDF, eller ladda ner en användbar Powerpoint-presentation?

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.