Hoppa till innehåll

Avmattning märks i fortsatt gott marknadsläge

Ekonomi, Visa alla

Under 2018 uppgick el- och VS-installationernas samlade värde till cirka 132 miljarder kronor. Det är en minskning med 3,5 procent mot föregående år. Med utgångspunkt från den nivå som installationsmarknaden har från 2018, kommer marknaden att minska med cirka tre procent under 2019. För att sedan under 2020 fortsätta att ytterligare tappa cirka en procent. Trots detta ser branschen för tekniska installationer ut att behålla ett fortsatt gott marknadsläge.

Mycket pekar på att Sverige nu lämnar toppen av högkonjunkturen bakom sig. Trots rekryteringssvårigheter och kapacitetsbrist väntas ekonomin, efter flera år av god tillväxt, nu bromsa in. För första gången sedan 2013 väntas BNP-tillväxten understiga 1,5 procent, men det finns fortfarande flera goda drivkrafter i ekonomin. Industrin rapporterar om högt kapacitetsutnyttjande och Konjunkturinstitutets barometer visar på fortsatt gott stämningsläge med god orderingång. Trots ökad pessimism bland hushållen finns det flera faktorer som talar för en stabil utveckling av den privata konsumtionen. Sysselsättningen ökar stadigt och arbetslösheten väntas hållas på en relativt låg nivå ytterligare något år. Vid sidan om hushållens konsumtion förväntas även finanspolitiken bidra positivt till tillväxten de kommande åren. Januariavtalet innebär satsningar på företagande och infrastruktur, vilket blir en viktig uppvägande faktor när andra områden inom ekonomin bromsar in.

Den sammanlagda installationsvolymen väntas minska med tre procent i år och en procent under 2020. Den totala volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och underhåll kommer att minska i år innan utvecklingen planar ut under 2020 till 2021. När det gäller installationsmarknaden väntas marknadsvolymen för elinstallationer och elmateriel minska med en till två procent årligen mellan 2019 till 2020. Nedgången väntas dock bli något större inom värme- och sanitetssektorn, VS. Detta gäller både installationer och materiel. För VS pekar prognosen på en minskning med fyra procent i år för att sedan plana ut till nästa år. Liknande utveckling är att vänta för ventilationsbranschen, som bedöms backa med fem respektive en procent under 2019 och 2020. Det är bara installationer inom kyla som väntas växa i år. Där beräknas tillväxten uppgå till fyra procent 2019 innan takten bromsar in till en ökning på två procent för 2020.

För elinstallationer beräknades den samlade volymen ha uppgått till 86,7 miljarder kronor under 2018. Jämfört med 2017 var det en minskning med knappt tre procent. Att utfallet blev svagare än väntat berodde främst på en kraftigare nedgång inom lokalbyggandet än väntat. Samtliga husbyggnadssektorer, med undantag för ombyggnad av flerbostadshus, backade under förra året. Den största nedgången procentuellt sett stod industrin för, där volymen minskade med drygt 20 procent. Även bostadsbyggandet och byggnadsinvesteringar inom kontor och handel minskade kraftigt under fjolåret, vilket kan ses som en negativ rekyl på tidigare års höga volymer.

Byggkonjunkturen väntas mattas av ytterligare i år och en fortsatt nedgång är att vänta för flera sektorer inom husbyggnadssegmenten. De dominerande sektorerna industriinstallationer respektive tele, data och säkerhet uppgick till 27 respektive 25 miljarder kronor under 2018. Dessa två sektorer motsvarar tillsammans 60 procent av den totala volymen för elinstallationer och växte med en till två procent jämfört med 2017. Tillsammans väntas dessa sektorer ihop med byggnadsunderhåll växa i stabil takt i år, vilket dämpar nedgången. Det gör att totalprognosen landar på omkring minus två procent.

Om utvecklingen räknas om till prognos för omsättningen pekar den på en minskning för 2019 och 2020, medan företagens egna förväntningar är något mer optimistiska.

För VS-installationer beräknas det samlade totala värdet ha uppgått till 44,8 miljarder kronor under 2018. Det var en minskning med cirka fem procent jämfört med 2017. Det var främst husbyggnadssektorerna som skapade nedgången medan byggnadsunderhåll och industrirör visade svagt ökade volymer. Mest minskade den byggrelaterade industrisektorn som tappade drygt 20 procent. Sektorn är förhållandevis liten, vilket innebär att även om det är en procentuellt stor nedgång får det inte så stort genomslag på totalvolymen. Däremot påverkade det minskade bostadsbyggandet desto mer. Stillastående prisutveckling och kreditåtstramningar har dämpat efterfrågan på nya bostäder och mycket pekar på att utvecklingen fortsätter nedåt under de kommande åren. Av de sektorer som är relaterade till husbyggnationer var det endast ombyggnad av flerbostadshus som växte under förra året.

I takt med att den ekonomiska tillväxten nu mattas av och byggkonjunkturen svalnar är det istället just ombyggnad tillsammans med industrirör och underhåll som väntas hålla uppe installationsvolymen för VS under 2019 och 2020. Sektorerna bedöms utvecklas i stabil takt mellan en till tre procent i år, vilket dämpar den förväntade nedgången. Totalt väntas VS-installationerna minska med fyra procent i år för att sedan ligga kvar på samma nivå under 2020.

Om utvecklingen räknas om till prognos för omsättningen pekar den på en minskning för 2019, medan företagens egna förväntningar är något mer optimistiska.

Mer information

Vill du veta mer om konjunkturen på din lokala marknad, se fler grafer, få tillgång till hela rapporten som PDF, eller ladda ner en användbar Powerpoint-presentation?

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.