Hoppa till innehåll

Tips för att minska störningarna i dina installationsprojekt

Entreprenadjuridik, Visa alla

23 april 2020

Fortsätt kommunicera, var tydlig och försök hitta lösningar i samförstånd. Det är några av de uppmaningar som Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen ger till parter i gemensamma projekt, för att mildra effekterna av coronaviruset.

I den speciella situation som råder med anledning av coronaviruset är det viktigt att projekt fortsätter att fungera. För att lyckas behövs ett samarbete präglat av öppenhet och konstruktiv anda Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen har i ett gemensamt uttalande tagit fram ett antal goda råd med anledning av coronaviruset.

Kommunicera

Vi uppmanar parterna till öppenhet och kommunikation i projekten. Coronaviruset är någonting unikt i modern tid som onekligen kan komma att leda till hinder i många entreprenader. Både beställare och entreprenörer uppmanas att hålla sin avtalspart uppdaterad om hur projektet, framdriften och organisationen påverkas av coronaviruset. Båda parter tjänar på att få information om störningar – ju mer man vet desto lättare att samverka för att lösa eller mildra påverkan på projektet.

Var tydlig

Vid kommunikationen om störningar orsakade av coronaviruset uppmanar vi parterna att tydligt förklara vad som hänt och vilken konkret påverkan det får i det enskilda projektet. Kom ihåg att ett syfte med en hindersanmälan är att avtalsparten ska få kännedom om faktiska förhållanden, allt för att skapa möjligheter att lösa eller mildra påverkan på projektet. Motparten kan ju i regel inte veta hur just er organisation påverkas.

Lyssna och sök lösningar i samförstånd

Vi uppmanar parterna att agera lojalt. I det ligger bland annat att lyssna på sin avtalspart, försöka förstå avtalspartens inställning och att inom ramen för kontraktet jobba tillsammans för att lösa de problem som uppkommer. Parterna är beroende av varandra i projekten och bör därför försöka hitta gemensamma lösningar när det är möjligt.

Minska smittspridning

Vi uppmanar parterna att lägga stor vikt vid åtgärder som syftar till att minska risken för smittspridning. Alla aktörer behöver ta sitt samhällsansvar och följa inte bara tvingande föreskrifter utan även relevanta myndigheters allmänna råd och rekommendationer. Det kan till exempel handla om att se till att anställda stannar hemma vid sjukdom eller för VAB och tvättar händerna. Dessutom bör parterna samråda kring åtgärder som man kan vidta för att undvika eller minska trängsel på byggarbetsplatsen.

Läs hela uppmaningen (pdf)