Hoppa till innehåll

Konkurrerar kommunens hantverkare med er verksamhet?

Branschfrågor

06 november 2019

I en del kommuner och landsting bedrivs den offentliga verksamheten på ett sätt som som konkurrerar med dig som medlemsföretag. Det får de göra, men det måste ske på schyssta villkor. Nu ger Konkurrensverket ut en ny skrift där de informerar om hur kommunerna inte får bedriva sin verksamhet och konkurrera med de lokalt etablerade företagen.

Offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Det är bakgrunden till regeln i konkurrenslagen som ska hindra oschyst konkurrens mellan offentliga och privata aktörer.

Varor som begränsar konkurrensen kan förbjudas

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även uthyrning innefattas. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen.

En offentlig aktör som bryter mot ett förbud kan bli tvungen att betala vite till staten. Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag, om staten, kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, exempelvis genom finansieringsvillkor, styrelsetillsättning, lag och avtal.

Säljverksamhet

Begreppet säljverksamhet betyder att en offentlig verksamhet ska vara av ekonomisk eller kommersiell natur. Den offentliga säljverksamheten behöver inte vara inriktad på ekonomisk vinst. Begreppet säljverksamhet ska ha samma betydelse som företagsbegreppet som används i övrig konkurrenslagstiftning. Säljverksamhet avser dock enbart försäljning och uthyrning. Offentlig köpverksamhet regleras däremot i annan lagstiftning.

Konkurrensbegränsning

Konkurrensbegränsning innebär att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens för företag. Det räcker att ett beteende är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening.

Hur gör du som medlem om du upplever att kommunen agerar på ett sätt som begränsar konkurrensen?

  1. Läs våra skrifter, som vi har länkar till längre ned, för att sätta dig in i lagstiftningen och gör en bedömning av huruvida de bedriver verksamhet som inte är i enlighet med lagen.

  2. Sammanställ skriftliga underlag för de fel du upplever att den offentliga verksamheten gjort och eller gör och dokumentera löpande de kommande stegen noggrant.

  3. Försök först att föra en dialog och lösa frågan på ett prestigelöst sätt. Du kanske har missförstått något i vad de gör och ni skall mötas med ambitionen att skapa förståelse för båda parters bild av frågan. Ta kontakt med verksamhetens chef och berätta vid ett möte hur du upplever att deras verksamhet står i strid med lagstiftningen och be dem beskriva hur de bedriver sin verksamhet och hur den går i samklang med lagstiftningen. Ge gärna chefen de skrifter vi har länkar till längre ned.

  4. Om du inte får något tydligt svar med hur de ser på saken eller att du får belägg för att de bedriver verksamhet som inte är i enlighet med lagen och att de inte vidtar någon korrigering inom rimlig tid skriver du ett brev till verksamhetens chef, via myndighetens offentliga adress, där du beskriver hur du ser på saken, vilka fel de gör och ber dem ändra sin verksamhet och skriftligt återkomma till dig med en beskrivning över vilka rättelser de har vidtagit.

  5. Om du inte får något svar eller rättning på dessa åtgärder går du vidare med samma åtgärder som steget innan, men riktar dig istället till myndighetens högste verksamhetschef.

  6. Om du nu inte får svar eller rättelse därifrån heller vänder du dig till Installatörsföretagen eller Svenskt Näringsliv med de skriftliga underlagen du samlat löpande och ber oss hjälpa dig. Om vi gör samma bedömning som du kommer vi tillsammans med dig börja om från steg 4 och ifrågasätta myndighetens verksamhet och före en dialog med dem om hur deras verksamhet negativt påverkar det lokala näringslivets förutsättningar.

  7. Om vi tillsammans inte heller lyckas få till en rättning av verksamheten kommer vi hjälpa dig att anmäla verksamheten till Konkurrensverket och be dem vidta åtgärder mot myndigheten. Vi kan efter det hoppas att Konkurrensverket finner ärendet intressant och vill driva ett ärende om rättelse mot berörd myndighet.