Hoppa till innehåll

Så måste du och dina medarbetare hantera arbetstidsbanken inför årsskiftet

Installationsavtalet, Visa alla

20 november 2019

De elektriker inom avtalsområdet som inte tagit ut 16 timmar i betald ledighet under året, har rätt att få ut kvarvarande timmar i samband med jul-, nyår- och trettonhelgen. För att få ut kvarvarande timmar upp till 16 timmar, krävs en ansökning om detta innan den 1 december. Installatörsföretagen har utarbetat ett förslag till blankett för den förfrågan, se bilaga.

Uttag ur arbetstidsbanken

Uttag ur arbetstidbanken kan ske på tre vis:

  1. betald ledighet efter överenskommelse
  2. ersättning i pengar på arbetstagarens begäran
  3. avsättning till pension

Betald ledighet i samband med jul- nyårs och trettonhelgen

Om arbetstagaren inte tagit ut minst 16 timmar från tidbanken som betald ledighet, har han eller hon rätt att få ut kvarvarande tid upp till 16 timmars ledighet i samband med jul-, nyårs-, eller trettondags¬helgen, under förutsättning att det finns tid kvar i tidbanken.

Senast den 1 december ska arbetstagaren begära sådan ledighet för de kommande helgerna, för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att planera verksamheten. Det är också arbetsgivaren som förlägger ledigheten i samband med helgerna. Naturligtvis bör arbetstagarens önskemål om ledighet i anslutning till viss helg i största möjliga mån beaktas, men om det föreligger hinder i verksamheten kan arbetsgivaren i stället förlägga ledigheten på annat sätt i samband med helgerna i fråga.

Ledigheten kan tas ut i form av hel timme, hel dag eller del av dag. För tiden som tas ut registreras endast uttagna timmar i tidbanken. Den fasta månadslönen betalas ut under den lediga tiden.

Inför årsskiftet kan det vara lämpligt, i syfte att underlätta för elektrikerna och för företagets administration, att fråga elektrikerna hur de eventuellt önskar ledigt under jul- nyårs och trettonhelgen. Vi har gjort ett förslag till sådan förfrågan, se bilaga. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att skicka ut någon blankett och det finns inte heller något formkrav, utan detta är ett förslag som kan anpassas på företaget.

Ny tid till Arbetstidsbanken

Den 1 april kommer arbetstidsbanken att fyllas på med nya timmar för arbetstidsförkortningen, förutsatt den anställde uppfyllt kvalificeringsförutsättningarna för detta. För heltidsanställd arbetstagare som arbetat ett helt år avsätts 29 timmar från den 1 april.

Beroende på hur arbetstagarens arbete ser ut under året kan nya timmar (från övertidsarbete, utebliven veckovila och betald ledigt efter traktaments¬arbete) fylla på den individuella arbetstidsbanken. Det finns inget tak i banken under innevarande kalenderår utan begränsningen finns i att tiden regleras den 1 april årligen.

Pensionsavsättning efter kvartal 1

I och med att arbetstidbanken ska omregleras först den 31 mars kan ingen extra pensionsavsättning göras förrän året därefter då kunskap finns om antalet kvarvarande dagar. Vi återkommer med information om det. Ingen extra pensionsavsättning från arbetstidbanken kan som tidigare göras direkt efter årsskiftet.

I och med att tidbanken löper under perioden 1 april till 31 mars årligen. Det kan finnas timmar kvar i arbetstidsbanken efter nyår. Läs mer på denna sida.

Ladda ner blanketten här: 18-008 Arbetstidsbank (pdf)